За нас

„Промишлено и гражданско строителство”(П.Г.С) ООД – Варна е дружество с ограничена отговорност, основано на 02.10.2003 г. в гр. Варна. Основната дейност на „Промишлено и гражданско строителство” ООД - Варна е строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на сгради.


Бизнес цели

Бизнес целите на фирмата очертават очакваните резултати при изпълнението на мисията. Формирането на целите очертава параметрите на бъдещите действия на “П.Г.С.”ООД-Варна спрямо пазара. То поставя изискването на яснота към желаните резултати в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Както всяко строително предприятие, така и “П.Г.С.”ООД-Варна, след като е създадено, има най-малко три общи цели:

  • предоставяне на висококачествени продукти и строителни услуги на нашия, а при възможност и на външните пазари;
  • разширяване на пазарните позиции на дружеството;
  • ефикасно управление на всички процеси и планиране на целите и резултатността им;