Съд гр. Добрич

Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда  за нуждите на Административен съд – гр. Добрич в УПИ IV, кв 816 по плана на гр. Добрич. 2013 г.

Нашите проекти

Подобни проекти